سلام

هوژ نو سال موبارک بو  بلاخره واقت کاردام پس از حدود داس دوازده ماه ای سار اینان بافی آن مدت امبار اتفاقان دوکاتی خدا کره هامه به نافع سور بو

متاسفانه ای از پیسیان تهران آنه که هار کوره داهاتی ای مزگتی حسینیه ای چی دانده اما سورجان هچی نادانن هام آنخطر آصلن ایبیتنان پر خابر نادانن آگر ای جیگا دارن سور را هم واتر ذانن کارا کرن

ایشالا که امسال باذانن ایجیگا گیر آورن

فعلا خداحافظ

/ 6 نظر / 9 بازدید
مجید

حضرت سلیمان هم که بیاد حرف زدن شما رو نمی فهمه یه شهر فسقلی با اون مردم بی ..... که اینقدر دنگ و فنگ نمی خواد

وحید

سلام دوستان عزیز سرخه ای من بیاید به وبلاگ خودتون.منتظرم

وحید

آدری وبلاگ هست: www.sorkhehi.blogfa.com

سلام - دابی میان اینترنت مگردی ناخواسته میان ساین سور ببی انبار مون خوش آمو باور که ای از خانندهان هوژ ببی ممنون

توحید

آوملگ علی جان حتما آن وبلاگ ایسار باف فا هوشتان شوماره هم وا شماره ای که اعلام کاردشان ژین را ویسیکه باقی درم باواژ آو ود مارمدزیاد