راهکار

سلام

الحمدلله آن مدت اتفاقانی دوکاته ای که آگه خوجی مدیریت بابو پیشرافت سور را خوجیره

آدام واقتی گندش باشو مسافرت هوشتان را هادف دوندنده و با برنامه شونده نابونده آدام بی هادف و برنامه راکو باواژه الی الله باشیم ،نابونده، کوجا ؟چیچ ده؟ خب آگر هم گبیت شهر پیشرافت هاکره هادف گندش و برنامه به ناظر مون سور آگر گندش ای جیگای خوجی باراسه گندی حساب شوده بو واچیانی که مون عاقل براسی ون آگر هارکاس پیشنهاد دانده باواژه حداقل آنه که ای جیگا ثابت بونده خدا گبیش ژو آهل داست راسنده و باعث خیر هم بونده

1- سند چشم انداز: باواژیم سور قاراره میان ایران 1404 چه جایگاهی داره یا ماثلا 20 سال دیگه، از دیدگاه هامه استفاده هاکریم تا بارسیم  ان شاالله

2- بانک جامع ایده:شونده شورا شاهر یا فرمانداری  و... ای بانک ایده راه وانن تمام ایده هان جمع آوری بابو، وایایی که قابلیت اجرایی دانده با کامترین هزینه شروع بابو و به بقیه ایده آن باراسه

3- برگزاری نشست فارغ التحصیلان سالان قبل سال80 سور دبیرستان یا قابل 75 مدارس سور که باعث بونده چاند چی هم داست ای

اول)بعد رسانه ای  بونده صدا و سیما پر دعوت هاکارد و با پوشش آن برنامه سور مطرح کارد

دوام)شناخت افراد و ژین جایگاه و استعدادان که کجا دارن کجا ماشغولن و چه کاری ژین داست پر ورآنده سور را

سوام)تاشکیل انجمن فارغ التحصیلان برای ادامه روند هومکاری بین ژینا

4- تحقیق راههای پیشرافت در مدارس و دبیرستان سور که بصورت پروژه تعریف بابو پیشنهاد هادن و راهکار ،باعث بونده هم واچیان از دوره تحصیل درگیر کاران شاهری و اجتماعی بابون هم با کمترین هزینه کاران تحقیقاتی و مطالعاتی انجام بابو

البته تامام آن کاران بونده در گستره شاهرستان سور انجام بابو

موفق بین همگی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید