سور

سلام

امبارگا بو اینان به روز ناکاردبیم ولی خب دالیل نابونده که سور پر خابر نادر با آن که سور دنی

جوانتر که بی هامش متام آن سورجانی که سور پر شونن تهران و جای دیگه اصلا سور ناگندشان(به جز سمن که هنی آن اعتقاد دن که وایا ژین حس ناسیونالیستی کامتره) بدام نا بابا آن وری هم نیهوایی که وانده سور مون چال کرین سور را جان هادنده

آن مدت چاند دافعه سور مدیران در بحث هاکاردم جعفر سبحانی واقتی رییس سور آموزش پرورش بو جادیدن هم کلامی معاون سور آموزش پرورش و باخشدار سور اسماعیل ادهم ده که بابا ١ همایش باگیرین وایای که ٢٠-٣۵ سال پیش سور دارس مخاندشان ژین جام هاکرین جعفر سبحانی که متش به چه داردی خونده باز خدا آن دو بوبا بیامرزه که مون دیم ذوق نافاچان بتام بابا الان ای سری ممکنه میان ماملکت هوشتان میان کار خبره بون بی ام ژین فکر پر استفاده هاکریم (هارچاند سور سالان یادگار امام دابون بازسازی هامکاردچان بتام آ حاضری ١ کارشناس خبره تهران پر بیاوری اصولی بازسازی هاکرین مون د بچان هم فقط پول گنمان پول بیاو نا کارشناس) الان سور شورا شاهرداری ١ وب سایت نادانده بتام بابا ای سایت بافن وانن جیب ببرا سور دولت الکترونیک و آن حارفان گندش کوبره شوراییان د بتام بابا ای فکری آن اتوبان جادید را هاکرین پان سور بیابانک طاراف راد بونده وانن آن پلیس راهی که دانیم پر ناذانیم خوجی استفاده هاکریم چه باراسه به وا

خدایی آگر گنمان سور را کارا کریم گندی قد بازی کنار هیندیم هامه پر استفاده هاکریم  آ اسماعیل ادهم در هم بتام بابا سور ای اتاق فکر گندش که هامه پر استفاده هاکریم ١ سایت بافا وا سورجی که واکی دنیا داره هم هوشتان ناظر باواژه ماگه چه بونده؟؟؟؟

آنیا ولاکرین چون آناین دافعه معلوم نیه که بروز کیر عید فطر و مادراسه این نو سال مبارک

/ 0 نظر / 8 بازدید