عارض سلام

دوباره سلام

متاسفانه باز هم تونگ ناظری

دکتر فیض هارچی بو سورجه و هم نور چاش زاحمت بیاتی دارس بخواندی حوزه و دانشگاه، موقعی که دارس مخاند تا ژو را چه کاردت؟

البته وا موقعی که آ هم سور دابی آنوری فکر هامکاردام ولی واقتی کار ناداردامو با موکافات تهران کار گیر آوردام مون حالی ببو که سورجانی که سور دنین هم سور گندشان هارچاند آ هم مومکنه دکتر قابول نادر ولی دالیل نابونده ژو بی احترامی هاکیر

محرم یاواناکرین هم دعا هاکرین

بیامیم سار بافم ماجبور ببی آن هم بانویس

/ 7 نظر / 10 بازدید
سورج

ونکه آصل برنامه چیج بوی ؟

علی محمد سلام علیکم تا سایت امبار قشنگه زنده باد سورجان

آل وری

حارف موفت جن تر از تا نادیمان و میان سور دیار نیانده تا ید داره آن حارف کوجا بجابیت ؟

rezeyk

آی پور آن وبلاگ تاچی ؟ هنی ی تا نشناسم نازن وای ی که فکر هاکین ای یا یا نا ! ! . آ کالان ملیجی مون وبلاگ و تا وبلاگ فقط ایی اوو فرق دانده مونچی soorajan تا چی sorajan خوشبختی .

rezeyk

آی پور تا یا ؟ آو کالان ملیجی مون وبلاگ و تا وبلاگ فقط ایی اوو فرقاکنده دقت هاکه

سورمون نافس

درسته دکتر امبار خوجیره ولی اگر سور در خوش داردش نامشو سمن رندگی هاکره . قابول که هارکین سور در خوش داره ای روز هم سمن نامینده البته برای زندگی هاکاردان